คุณอยู่ที่: หน้าแรก > ความช่วยเหลือและการใช้งาน > รายละเอียด

การลงทะเบียนสติกเกอร์ใหม่

2017-12-04 13:17

 

การลงทะเบียนสติกเกอร์ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ทั้งแบบภาษาอังกฤษและแบบภาษาไทย

 

  •  การลงทะเบียนสติกเกอร์ใหม่

 การลงทะเบียนสติกเกอร์ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ทังแบบภาษาอังกฤษและแบบภาษาไทย โดยครีเอเตอร์ต้องระบุให้ลงทะเบียนแบบภาษาใดหรือทังสองภาษา  
Sticker Name (ช่ื่อสติกเกอร์)
ช่ือสติกเกอร์ของคุณที่จะแสดงบน Soldshoppingโดยชื่อสติกเกอร์ของคุณความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร
Description (คำอธิบาย)
คำอธิบายสติกเกอร์ของคุณรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังกช์นการทำงานโดยมีความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร
Keyword (คำสำคัญ)
คำสำคัญอื่นเพิ่มเติมที่อธิบายถึงสติกเกอร์ของคุณโดยมีความยาวไม่เกิน100 ตัวอักษร (ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)
ข้อความการลงทะเบียนและข้อความบนภาพผลงานสามารถใช้ได้ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ข้อมูลการลงทะเบียนสติกเกอร์ คู่มือครีเอเตอร์
 
1. ไอคอน
ครีเอเตอร์จัดทำไอคอน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบสี่เหลี่ยมขอบมน และ แบบวงรี

 คำแนะนำไอคอน พื้นหลังต้องเป็นรูปภาพไม่โปร่งใส 
ครีเอเตอร์สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ และกำหนดให้มีการใส่กรอบของไอคอนตามที่กำหนดไว้ ตามความต้องการของครีเอเตอร์ โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสีกรอบของไอคอน
คำแนะนำเพิ่มเติม

 

 

 

 2.แนะนำให้ใช้ความละเอียดภาพ 72 dpi และโหมดสี RGB แต่ละรูปควรมีขนาดไม่เกิน 400 KB

ขนาดที่เหมาะสมที่สุด 420 x  420px. สติกเกอร์ควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันและการสื่อสาร สติกเกอร์ควรมีการแสดงออกทางข้อความและภาพประกอบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ผลงานต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม ระเบียบของสังคม การพนัน ความรุนแรง หรือ นำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
iCon Theme
iCon Theme สำหรับครีเอเตอร์มีไว้เพื่อให้สามารถสร้างสติกเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้าร้านค้าสร้างสติกเกอร์

ย้อนกลับ: วิดีโอและการกรอกข้อมูล 2017-12-03 12:00

ต่อไป: App statuses 2017-12-06 15:51